XFEI DATASHEET
  • Part No : XFEIOrder
  • DateCode :
  • Qty :
  • Packing :
  • Price :
  • DataSheet PDF : XFEI DataSheet
  • Brand : XFMRS ;
XFEI100505-10NJ
Multi Layer Chip Inductor